Thursday, 27 October 2011

KEMAHIRAN PROSES SAINS


Untuk memahami idea tentang kemahiran proses, seseorang harus melihat aturan peristiwa yang dilalui oleh penyelidik yang mengambil bahagian dalam penyiasatan sains. Proses pemikiran dalam sains dinamakan kemahiran proses sains. Ia merupakan proses di mana para saintis membuat pemerhatian, menyoal, membuat inferens, membuat hipotesis dan menyiasat secara sistematik dalam usaha murni untuk membina, mengubah dan/atau menambah khazanah pengetahuan sains yang sedia ada.
Kemahiran proses dibahagikan kepada kemahiran proses sains asas (Basic Science Process Skills) dan kemahiran proses sains bersepadu (Integrated Sciene Process Skill)
Sesuai dengan peringkat awal perkembangan kognitif kanak-kanak dalam aras “pengendalian konkrit” dan “pengendalian formal” yang diutarakan oleh Piaget, Kemahiran Proses Sains Asas merangkumi kemahiran-kemahiran berikut:
KPS 1               :               Memerhati
KPS 2               :               Mengelas
KPS 3               :               Mengukur dan menggunakan nombor
KPS 4               :               Membuat inferens
KPS 5               :               Meramal
KPS 6               :               Berkomunikasi
KPS 7               :               Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Kemahiran Proses Sains Bersepadu yang sesuai diperkenalkan kepada kanak-kanak pada peringkat perkembangan kognitif yang lebih tinggi (misalnya, pada peringkat sekolah menengah), merangkumi kemahiran-kemahiran berikut:
KPS 8               :               Mentafsir maklumat
KPS 9               :               Mengawal pembolehubah
KPS 10            :               Mendifinisi secara operasi
KPS 11            :               Membuat hipotesis
KPS 12            :               Mengeksperimen

No comments:

Post a Comment